Boskalis jaarverslagen 2011

Over dit verslag

Doel van het verslag

Met dit Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag leggen wij aan al onze stakeholders verantwoording af over het door ons gevoerde CSR-beleid in het jaar 2011.

Verslaggevingsstandaard en selectieproces prestatie-indicatoren

Sinds 2009 brengen wij naast het Jaarverslag een CSR­-verslag uit. We leggen verantwoording af over niet-financiële prestaties, die materieel en relevant zijn, voortvloeiend uit onze strategie en kernactiviteiten. Op basis van gesprekken met onze belangrijkste stakeholders hebben wij een goed beeld gekregen van hun informatiebehoefte. Bij de selectie van onze prestatie-indicatoren en de totstand­koming van dit verslag hebben we hiermee rekening gehouden.
Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3-1). In de GRI-tabel geven wij aan over welke indicatoren wij rapporteren. Aan de rapportage over 2011 hebben we drie GRI-indicatoren toegevoegd. Dat brengt het totaal aantal indicatoren op 20.

Rapportagescope

In 2009 zijn we begonnen te rapporteren over de 100%-deel­nemingen. In mei 2010 hebben we Smit Internationale over­genomen, maar in het CSR-verslag over 2010 hebben we nog niet volledig over SMIT gerapporteerd. In dit CSR-verslag nemen we SMIT volledig mee.
In 2010 zijn de terminalactiviteiten van SMIT aan Lamnalco (waarin Boskalis een 50% belang hield en zal houden) verkocht, maar de deconsolidatie van SMIT Terminals van 100% naar 50% zal pas in de rapportage over 2012 zijn effect krijgen. In dit CSR-verslag nemen wij de activiteiten van onze 50%-deelneming Lamnalco proportioneel mee.
De activiteiten van onze 40%-deelneming Archirodon (Maritieme Infrastructuur) laten we buiten beschouwing en behandelen we uitsluitend in onze financiële rapportage. Archirodon valt buiten de scope van dit CSR-verslag vanwege de aard van het belang (minderheidsdeelneming) en de mate waarin wij in staat zijn invloed uit te oefenen op het CSR-beleid. We hebben het voor­nemen de gegevens van het in december 2011 overgenomen MNO Vervat mee te nemen in ons CSR-verslag over 2012.

Verslaggevingsproces en management­systeem

Ons CSR-verslag komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het wordt samengesteld door een multidisciplinair CSR-team van vertegenwoordigers uit de gehele organisatie.
In 2011 hebben we flinke stappen gezet om het bestaande rapportage-/managementsysteem te optimaliseren voor de relevante niet-financiële gegevens. De volledigheid en kwaliteit van de data is verbeterd waardoor de betrouwbaarheid en borging zijn verhoogd.

De CSR-rapportage binnen Boskalis kent een gelaagde structuur, conform de interne verdeling van management­verantwoordelijk­heden. We hanteren een trapsgewijze consolidatie van niet-financiële prestaties, beginnende bij de projecten, via de relevante business units en stafafdelingen tot en met de geconsolideerde groepsrapportage. De geconsolideerde groepsrapportage wordt met de Raad van Bestuur besproken.

Betrouwbaarheid

Het verslag voldoet aan de eisen overeenkomstig het GRI-C-niveau. Door middel van interne controles hebben wij de opzet en kwaliteit laten toetsen. De kwalitatieve data zijn door onze interne afdeling Controlling geverifieerd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Bijlage, Pagina 58