Boskalis jaarverslagen 2011

Beleid

Onze primaire werkzaamheden dragen bij aan de economische ontwikkeling en de veiligheid van een regio. Daarnaast ondersteunen we waar mogelijk lokale gemeenschappen, zetten we ons in met maatschappelijke sponsoring en donaties en investeren we in onderwijs en kennisoverdracht.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is neergelegd in onze strategie en in onze Gedragscode. In onze strategie staat opgenomen dat we ons zullen inzetten voor duurzame totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in de maritieme- kust- en deltagebieden in de wereld. Uit onze Gedragscode blijkt dat we geen zaken zullen doen in landen die onderworpen zijn aan internationale en relevante nationale embargo’s en dat we de mensenrechten zullen respecteren zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. We zullen geen steekpenningen of andere gunsten aanbieden, betalen, vragen of accepteren met als doel oneigenlijke zakelijke, financiële of persoonlijke voordelen te behalen of te verlenen. In landen waar het ons onmogelijk wordt gemaakt om onze Gedragscode na te leven zullen we geen commerciële activiteiten ondernemen. Tevens respecteren we de intellectuele eigendomsrechten en zullen we in eerlijke concurrentie acteren door de toepasselijke wetgeving op het vlak van het mededingingsrecht na te leven.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze maatschappelijke prestaties, Pagina 40